آموج: سیستم ارت و حفاظت در برابر صاعقه

ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ استفاده از مواد كاهنده:

اصولا استفاده از مواد كاهنده صرفا جهت ايجاد سطح تماس بيشتر الكترود با

زمين اطراف است. نكات مهم در آماده سازي خاك اطراف الكترود و استفاده از مواد كاهنده عبارتند از:

در شرايطی كه خاك منطقه داراي رطوبت كافي نباشد، بايستي از مواد جاذب رطوبت مانند خاك بنتونيت و امثال آن استفاده شود.

مواد مصرفي بايستي فاقد هر گونه مواد خورنده و اسيد باشد.

استفاده از تركيب زغال و نمك به هيچ عنوان مجاز نمي باشد.

مواد كاهنده بايستي كل صفحه را دربر گیرد، بطوريكه حداقل cm10 از بالا و پايين صفحه را در بر گيرد.

 

اتصال هادیهای سیستم زمین:

تمامي اتصالات زير زميني در سيستم براي جلوگيري از خطر خوردگي و اطمينان از عدم قطعي

بايستي از نوع جوشي باشد. نوع معمول آن جوش حرارتي cad weld مي باشد. در اين روش

با استفاده از قالب مخصوص براي هر نوع اتصال، عمليات اتصال انجام مي شود. بايستي توجه نمود

كه حرارت ايجاد شده توسط مواد احتراقي به اندازه كافي باشد تا دو هادي با يكديگرتركيب شوند.

از طرفي حرارت ايجاد شده نبايد آنقدر زياد باشد كه موجب ذوب هادي در نقطه اتصال و قطع آن شود.

همچنين نوع قالب و بر آمدگي اتصالات نبايد به هيچ عنوان داراي نقاط نوك تيز باشند. ساير اتصالات

رو زميني كه در تماس مستقيم با خاك نيستند مي تواند از نوع فشاري، بست اتصالات چند راهي (clamp) باشند.