ارستر

ارستر
ارستر

ارستر – ارسترها صاعقه داراي شدتي برابر 200KA است .

فرکانس و شدت صاعقه به مشخصه هاي محيطي بستگي دارد

و با داشتن اطلاعات دقيق در مورد مشخصه هاي محيطي ،

مي توان بهترين و موثر ترين نوع حفاظت را تعيين نمود .

اثرات صاعقه به دو صورت حاصل مي گردد :

يکي بوسيله اصابت مستقيم و ديگري به صورت اصابت غير مستقيم .

اصابت مستقيم پيامدهاي خطر ناکي براي ساختمان ،

انسان و حيوان دارد و اصابت غير مستقيم خسارات اقتصادي سنگيني

را به دنبال دارد که معمولا بوسيله القاء اضافه ولتاژ برروي هاديهاي الکتريکي است