اپلیکیشن کتاب ارت

اپلیکیشن ارت
اپلیکیشن ارت

ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ – Earthing -earth system

انواع الکترود زمین : یک یا چند الکترود حلقوی ، الکترودهای شعاعی ،

الکترودهای عمودی ، و یا الکترود فونداسیون زمين.

استفاده از صفحه و یا مش اختیاری بوده ولی اگر احتمال خوردگی به خصوص

در محل اتصالات وجود داشته باشد باید از گذاشتن آنها خودداری شود .

استفاده از چند هادي كه بصورت صحيح توزيع شده باشند در مقايسه با استفاده

از يك الكترود طويل بهتر است. . حداقل طول الکترودهای زمین بستگی به سطوح

حفاظتی دارد که برای مقادیر مختلف مقاومت ویژه، در شکل 2 بیان شده است .

الکترودهای عميقي، در جایی که مقاومت ویژه خاک با عمق کاهش می یابد، موثر می باشد .