دیدنی های امریکا

  New York City, USA

سنترال پارک

عناصر بسیاری وجود دارد که شهر نیویورک را به یکی از بهترین شهرهای جهان تبدیل کرده است.

این شهر و مجسمه آزادی که مسافران هنگام ورود می بینند ، نمادی از فرهنگ و آزادی است که

آمریکا به معنای آن است. سیب بزرگ مرکز مالی ایالات متحده به همراه وال استریت و مشاغل بین المللی می باشد

بیشتر مردم فقط برای اینکه بخشی از صحنه شهر باشند از شهر نیویورک بازدید می کنند.

این مکان همان جایی است که مردم برای تحقق رویاها می روند ، تجربه هایی مانند دیدن نمایش برادوی ،

تماشای افتادن توپ معروف در شب سال نو در میدان تایمز

شهر نیویورک جایی است که اتفاقات در آن جریان دارد  و مسافران از چشیدن این هیجان لذت می برند

 

مجسمه آزادی