صاعقه گیر پسیو

صاعقه گیر پسیو
صاعقه گیر پسیو

 

Lightning arrester-passive-صاعقه گیر – پسیو ایجاد یک ارتباط الکتریکی بین اجزاء و

دستگاهها با زمین جهت هدایت جریانهای مختلف به زمین، نیازمند طراحی و اجرای یک سیستم زمین می باشد.

سیستمهای زمین مختلف می تواند با اهداف خاصی اجرا گردد،

یکی از این اهداف انتقال جریانهای خطا به زمین، به منظور ایجاد ایمنی برای افراد و تجهیزات در تاسیسات مختلف  می باشد .

وظیفه انتقال جریانها و بارهای الکتریکی به زمین ، برعهده الکترود زمین می باشد، از طرفی زمین دارای یک فضای هادی با یک مقاومت ویژه است ، بنا بر این از دیدگاه نظریه الکترواستاتیک هر الکترود دفن شده در زمین نسبت به نقطه مرجع در بینهایت دارای یک مقاومت است.مقاومت ویژه خاک، طرح شکل و نحوه قرار گیری اجزاء الکترود در میزان مقاومت بدست آمده تاثیر بسزایی دارد. مقاومت الکترود زمین همچنین در مقادیر پتانسیلهای سطحی زمین که در اثر جریان خطا بوجود می آیند، متاثر است. از اینرو لازم است قبل از اجراء سیستم زمین تحقیات گسترده ای در زمینه خاک و عوامل موثر در آن و ویژگیهای بیولوژیکی بدن انسان انجام گیرد.

طراحی فنی و تخصصی سیستمهای زمین در شرکت آموج فرآیند

با استفاده از نرم افزارهای طراحی سیستم زمین و با بهره گیری

از استانداردهای معتبر دنیا همچون IEEE-80 ،   IEEE-81  و BS 7430  صورت می گیرد .