صاعقه گیر

صاعقه گیر
صاعقه گیر

 

هدف از نصب تجهيزات حفاظت دربرابر صاعقه ، Lightning arrester-صاعقه-صاعقه گیر-Lightning

حفاظت سازه و محيط پيرامون آن از برخورد مستقيم صاعقه می باشد .

استانداردهای مرتبط با اين مبحث عبارتند از NFC 17-102 و  UNE 21186

دربخش اکتيو و IEC 61024 ، NFPA 780 ، BS 665 دربخش پسيو.

برای حفاظت يک ايستگاه CNG  می توان بااستفاده از نصب صاعقه گير اکتيو ،

حفاظت مناسبی را انجام داد که دراين راستا از نرم افزار محاسباتی Cirprotec

منطبق بر استاندارد NFC17-102 یاری جسته ایم. مهم ترين قضيه برای تعيين

شعاع پوششی لازم ، بدست آوردن کلاس حفاظتی است که مطابق با

پارامترهای موجود پروژه و حساسیت محيط (Hazardous Zone) کلاس حفاظتی محاسبه شده يک می باشد.