معرفی گروه

اعضا در حال گسترش و اضافه شدن گروه مشارکتی در حال حاصر بالغ بر چندین شرکت با پتانسیل کارهای تولیدی تجاری در ایران و تمامی دنیا میباشند . جمع سوابق فعالیت اعضا به بیش از چند صد سال میرسد که نوید بخش ارایه سرویس های مختلف تولیدی تجاری به هموطنان عزیز در سراسر کشور میباشد .