نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه

نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه
نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه

 

صاعقه گیر اکتیو -ESE-فعال   الكترود صفحه اي (چاه ارت)

در مناطق و شرايطي كه فضا و سطح كافي براي احداث الكترود هاي سطحي نباشد و بتوان در عمق حفاري نمود مي توان از الكترود صفحه اي استفاده كرد. در اين نوع الكترود ، يك صفحه هادي(ترجيحا از جنس مس يا فولاد مس اندود) در قطر يك چاه قرار مي گيرد و مي تواند با زمين ارتباط الكتريكي برقرار سازد. اين نوع الكترود فقط در شرايطي توصيه مي شود كه سطح كافي يا شرايط مورد نياز براي اجراي زمين سطحي موجود نباشد.

3-3-1    اصول اجرايي

– حفاري چاه بايستي تا رسيدن به رطوبت نسبي و مطلوب ادامه يابد.

  نکته: در شرایطی که محدودیت حفاری وجود دارد بایستی تدابیری جهت تزریق مصنوعی آب با استفاده از لوله اتخاذ شود

– الكترود صفحه اي در قعر چاه و بايستي بصورت قائم قرار داده شود.

– لبه بالايي صفحه از سطح زمين نبايد كمتر از 1.5 متر باشد.

– جهت ايجاد سطح تماس بيشتر مي توان از مواد كاهنده در اطراف صفحه استفاده نمود، بطوريكه حداقل cm 10 از بالا و پايين صفحه را در بر گيرد. مواد كاهنده مطابق با بخش 8 انتخاب مي گردد.

– اتصال سيم هادي مياني با صفحه بايستي توسط جوش حرارتي و مطابق با7 بخش باشد. اتصال بايستي در وسط

صفحه انجام گيرد و جهت استحكام مكانيكي سيم ، بايستي از دو طرف نقطه جوش با استفاده از دوبست (كرپي) مسي يا گالوانيزه به صفحه انجام شود.