ارت

 

Earthing system-ارت تسترديجيتالی TL-5  قابل برنامه ريزی بوده و می تواندEarthing system-ارت

مقاومت زمين و مقاومت ويژه خاک را به روش ونر اندازه گيری نموده

و نيز ولتاژهای پارازيتی داخل زمين را آشکار نمايد.

درمجموع به خاطر عملکرد آسان و خودکار ، تستر TL-5

برای اندازه گيری سيستم های زمين پستها ، کا رخانجات ،

شبکه های توزيع و… بسيار مناسب بوده و دربهينه کردن

سيستم های زمين می توان از آن ياری گرفت.

اين تستربرابر با استاندارد IEC 61557-5طراحی و توليد گرديده است.

قبل از آغاز به تست ، TL-5 کليه شرايط موجود را در يک

محدوده مناسب بررسی کرده و هرگونه شرايط غير طبيعی

را اعلام می نمايد مانند: ولتاژهای تداخلی بالا،مقاومت بسيار زياد

درالکترود تست ،جريان بسيار پايين تست و غيره . درصورتيکه کليه

شرايط نرمال باشد به صورت اتوماتيک محدوده  مناسب را انتخاب کرده

و نتيجه را برروی صفحه نمايش نشان می دهد.